Polityka prywatności i pliki cookies

Szanowni Państwo,

jako Partnerzy Kancelarii Prawnej MST – Szczyglak, Trzmielewski, zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie Państwu ochrony prywatności na poziomie nie niższym od wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

r.pr. Paweł Szczyglak, r.pr. Dominik Trzmielewski

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem Serwisu oraz administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kancelaria Prawna MST – Szczyglak, Trzmielewski sp.p. z siedzibą w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Gocławska 9/13, 03-810 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763129, NIP 1132990709, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem witryny internetowej dostępnej pod adresem domeny http://kancelariamst.pl (dalej: „Serwis”) oraz przetwarzaniem i ochroną przez niego danych osobowych użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@kancelariamst.pl) lub telefonicznie (numer telefonu: + 48 502 186 700).
 3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonych przez Użytkowników zgód (pliki cookies) lub w usprawiedliwionym prawnie celu. Administrator stosuje przy tym politykę minimalizmu, gromadząc i przetwarzając wyłącznie te dane, które są niezbędne do należytego funkcjonowania Serwisu, przez czas niezbędny do osiągnięcia tego celu. Należy mieć przy tym na względzie, iż dane te, choć zostały przekazane dobrowolnie, to ich przetwarzanie może być niezbędne do prawidłowego wyświetlania i użytkowania Serwisu.
 4. Opisane w niniejszej polityce prywatności zasady przetwarzania, powierzania i ochrony danych osobowych stosuje się zarówno w odniesieniu do danych zgromadzonych w trakcie i w związku z użytkowaniem Serwisu, jak również w pozostałych formach komunikacji z Administratorem.
 5. Użytkownikowi Serwisu przysługują w szczególności prawa do:
  a) uzyskania wglądu w przekazane dane osobowe. Na żądanie Użytkownika, Administrator sporządzi zestawienie przetwarzanych danych w ustrukturyzowanej postaci pliku komputerowego w jednym z powszechnie stosowanych formatów;
  b) żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, ich zmiany, sprostowania, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia. Do każdego z żądań Administrator odniesienie się niezwłocznie, w terminie przewidzianym przepisami prawa dla każdej z tych czynności;
  c) żądania ograniczenia zakresu przetwarzania. Udzielenie zgody, a także jej cofnięcie lub ograniczenie jej zakresu nie jest sformalizowane – może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, między innymi poczty elektronicznej (e-mail);
  d) wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  e) wniesienia do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) skargi wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.
 7. W wypadkach prawem przewidzianych, Administrator może udostępniać część danych osobowych Użytkowników Serwisu osobom trzecim, dla celów związanych z ochroną praw osób trzecich, w tym na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych.
 8. Dane osobowe użytkowników nie podlegają profilowaniu przez Administratora, czyli zautomatyzowanemu przetwarzaniu umożliwiającemu dostosowywanie prezentowanych treści do konkretnych grup odbiorców (w ten sposób, przykładowo, dobierane są materiały reklamowe na portalach społecznościowych).

II. Pliki cookies

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach Serwisu w następujący sposób:
  a) zbierając automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies;
  b) poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (m.in. komputerze, telefonie, tablecie) i wykorzystywane na potrzeby prawidłowego wyświetlania Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (oznaczenie).
 3. Podczas wizyty w Serwisie automatycznie zbierane mogą być dane Użytkowników Serwisu, dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z których nastąpiło wejście do Serwisu, czas korzystania z Serwisu. Serwis nie zbiera w szczególności danych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej oraz danych wrażliwych.
 4. W ramach Serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie Administrator zachęca do zapoznania się przez Użytkownika Serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych witryn internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu przez Użytkowników;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu do Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka.
 8. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez Użytkownika lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do chwili ich usunięcia przez użytkownika.
 9. W przeważającej liczbie przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in. w sposób, który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

III. Logi serwera

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, Administrator przechowuje zapytania http kierowane do serwera Serwisu (informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej). Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www jest następujący:
  a) publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http (o ile jest możliwa);
  c) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (logowania);
  d) czas nadejścia zapytania;
  e) kod odpowiedzi http;
  f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku,
  gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  h) informacje o przeglądarce internetowej użytkownika;
  i) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 2. Zgromadzone przez Administratora logi przechowywane są, jako materiał pomocniczy, przez czas umożliwiający prawidłowe administrowanie Serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom, z wyłączeniem przypadków, gdyby taki obowiązek wynikał z przepisów prawa. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Podsumowania przedstawiające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Serwisu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów etc.

Właściciel Serwisu (Administrator danych osobowych) zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności.