Nasze usługi

Wierzymy, że podstawą funkcjonowania i świadczenia usług we współczesnym, dynamicznie zmieniającym się świecie jest specjalizacja i otwartość na nowe rozwiązania, poparta wiedzą, doświadczeniem oraz szczegółową analizą. Z tego względu, Kancelaria współpracuje na co dzień z ekspertami w zakresie zróżnicowanych dyscyplin nauk prawnych.

Kluczowa działalność Kancelarii skupia się na wyszczególnionych poniżej dziedzinach. W ich ramach świadczymy obsługę prawną, zapewniamy analizę i usługi doradcze, sporządzanie i opiniowanie umów, bieżącą pomoc w prowadzonych negocjacjach lub mediacjach i relacjach z podmiotami trzecimi oraz kompleksowe zastępstwo w toku prowadzonych postępowań sądowych i administracyjnych.

Kluczowe obszary działalności Kancelarii Prawnej MST

prawo zobowiązań

umowy prawa cywilnego, w tym sprzedaży, zlecenie, o dzieło lub roboty budowlane, dotyczące tzw. „kredytów frankowych” i pożyczek typu „chwilówka
dochodzenie roszczeń wynikających z wyrządzonej szkody (odpowiedzialność deliktowa), niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – odszkodowania i zadośćuczynienia
windykacja należności
ubezpieczenia osobowe i majątkowe

prawo rodzinne

rozwód i separacja wraz z podziałem majątku wspólnego
znoszenie małżeńskiej wspólności majątkowej – rozdzielność majątkowa
alimenty na dzieci i małżonków
określanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej
ustalanie kontaktów z dzieckiem
uzyskiwanie rozstrzygnięcia sądu w istotnych sprawach dziecka (na wniosek rodzica)
odpowiedzialność za długi małżonka
postępowanie spadkowe
darowizna i umowa o dożywocie

prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

umowy o pracę, zachowaniu poufności, zakazie konkurencji lub powierzeniu mienia
spory pracownicze i roszczenia z tytułu umowy o pracę
odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i organów rentowych
regulaminy pracy i płacy
świadczenia społeczne – renty, emerytury
ustalanie wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne

prawo nieruchomości

umowy sprzedaży (umowy deweloperskie), użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości
umowy przedwstępne
obsługa procesów inwestycyjnych
ustanowienie i zniesienie hipoteki
postępowania podziałowe – zniesienie współwłasności i podział nieruchomości
zasiedzenie nieruchomości
służebności
postępowania administracyjne – wnioski o wydanie decyzji
audyty prawne nieruchomości

prawo gospodarcze i handlowe

doradztwo związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
rejestracja, przekształcenia spółek
obsługa posiedzeń organów spółek – zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia), zarządu i rady nadzorczej
umowy sprzedaży udziałów i akcji
inwestycje oraz emisje papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji
postępowania likwidacyjne, upadłościowe i naprawcze
audyty prawne (due diligence)
windykacja należności

prawo własności intelektualnej

umowy dotyczące praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym umowy licencyjne i relacje z organizacjami zbiorowego zarządzania
ochrona marki oraz tajemnicy przedsiębiorstwa
ochrona dóbr osobistych, wizerunku i danych osobowych
zwalczanie nieuczciwej konkurencji
prawo reklamy i nowych technologii
doradztwo związane z prowadzeniem działalności w Internecie, w tym dla sklepów internetowych