Cennik

Zróżnicowana tematyka i poziom złożoności zagadnień prawnych, w zakresie których pomoc świadczą radcowie prawni i adwokaci, wymaga rzetelnej analizy każdego przypadku. Bez niej sformułowanie porady dostosowanej do Państwa potrzeb oraz przedstawienie adekwatnego rozwiązania nie jest możliwe. Dlatego też zasady wynagrodzenia Kancelarii ustalane są indywidualnie – przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej sprawy, jej złożoności, podejmowanych działań, nakładów pracy i wysokości dochodzonego roszczenia (wartości przedmiotu sporu).

Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i przeprowadzeniu spotkania, a przed zawarciem umowy – przedstawiamy Państwu szczegółową ofertę współpracy, uwzględniającą także wysokość honorarium za czynności podejmowane przez działających w sprawie pełnomocników.

Modele rozliczeń mogą być oparte o przedstawione poniżej schematy lub ich połączenia. Zachęcamy do kontaktu w celu przedstawienia zagadnienia oraz uzyskania oferty dopasowanej do Państwa potrzeb i wymagań.

Jednocześnie pragniemy wskazać, że w następstwie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, stronie wygrywającej spór przyznawany jest co do zasady zwrot kosztów procesu, obejmujących w szczególności uiszczone przez Państwa – w całości lub w części – honorarium radcy prawnego lub adwokata.

Wynagrodzenie jednorazowe

Rozwiązanie dedykowane większości zleceń indywidualnych – realizowanych zarówno w sprawach prywatnych, jak i prowadzonych na rzecz przedsiębiorców. Po określeniu zakresu podejmowanych działań, ustalana jest wysokość wynagrodzenia obejmującego ogół czynności radcy prawnego lub adwokata.

Opisany powyżej sposób rozliczeń dotyczy w szczególności jednostkowych porad prawnych, sporządzania pojedynczych pism procesowych (pozew, wniosek, apelacja, sprzeciw od nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego etc.), opiniowania umów, stawiennictwa pełnomocnika na rozprawie oraz kompleksowego zastępstwa prawnego w toku postępowania sądowego – zależnie od Państwa potrzeb.

Korzystając z tego rozwiązania mają Państwo pewność, iż cena usług ustalona na początku współpracy obejmuje całość honorarium Kancelarii.

Wynagrodzenie godzinowe

Model rozliczeń stosowany przede wszystkim w sprawach najbardziej złożonych, w przypadku których niemożliwe jest precyzyjne oszacowanie niezbędnych nakładów pracy radcy prawnego lub adwokata. Wykorzystywany także, kiedy pełnomocnikowi nie zostaje powierzona obsługa postępowania w pełnym wymiarze, a jedynie w części, przykładowo w zakresie prowadzenia w Państwa imieniu negocjacji z podmiotem trzecim.

W tym przypadku wysokość honorarium Kancelarii stanowi iloczyn liczby godzin świadczenia pomocy prawnej i ustalonej wspólnie z Państwem jednostkowej stawki godzinowej – na podstawie sporządzanych cyklicznie zestawień (raportów) podejmowanych czynności przez wskazanych pełnomocników.

Wynagrodzenie ryczałtowe - stała obsługa prawna

Dedykowany głównie przedsiębiorcom (osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i spółkom prawa handlowego) model rozliczeń obejmujący szeroki zakres współpracy z Kancelarią. W ramach ustalonych warunków i stałego – płatnego z reguły w odstępach miesięcznych – wynagrodzenia, świadczona jest zarówno bieżąca obsługa prawna (opiniowanie umów, udział w spotkania, doradztwo biznesowe, przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej, reprezentowanie przedsiębiorcy w relacjach z podmiotami trzecimi etc.), jak również prowadzone są postępowania sądowe i administracyjne.

Tego rodzaju bliska współpraca zapewnia osobom funkcjonującym na rynku gospodarczym niezbędną ochronę prawną, wydatnie obniża ryzyko związane z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pozwala uniknąć sytuacji, w której sięgnięcie po pomoc profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata) mogłoby nastąpić zbyt późno.

Wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy (tzw. „success fee”)

Dodatkowy model rozliczeń, stosowany głównie na potrzeby spraw, w których powierzono Kancelarii kompleksowe prowadzenie postępowania sądowego lub negocjacji z osobami trzecimi. Przed zawarciem umowy, ustalane zostaje honorarium pełnomocnika, płatne wyłącznie w przypadku zrealizowania zdefiniowanego wspólnie z Państwem celu (przykładowo: wygrania sprawy lub zredukowania zadłużenia w toku prowadzonych działań polubownych).

Success fee” stanowi uzupełnienie pozostałych modeli rozliczeń i jego wprowadzenie może wpłynąć na obniżenie wysokości wynagrodzenia bazowego. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przepisami sformułowanymi w Ustawie o radcach prawnych oraz w Prawie o adwokaturze, profesjonalny pełnomocnik (radca prawny lub adwokat) nie może uzależniać całości otrzymywanego wynagrodzenia od rezultatu prowadzonej sprawy.